Artikel 1 – algemeen

De kano’s worden in goede staat afgeleverd en dienen ‘als een goede beheerder’ en goed schipper gebruikt te worden. Na gebruik dient de huurder de kano in dezelfde staat en zonder afval terug te brengen op de plaats van verhuur.

Eventueel reeds bestaande schade dient vóór het vertrek met de verhuurder besproken te worden.

De huurder is aansprakelijk voor verlies van toebehoren zoals peddels, zwemvesten, enz. tijdens de huurperiode.

Artikel 2 – regels op het water

De huurders dienen de vaarregels die gelden op het water en in de Stad Gent strikt te volgen,. De regelgeving is terug te vinden op https://www.vpf.be/system/files/ledeninfo/pleziervaart_2017.pdf en https://visit.gent.be/nl/goed-om-weten/praktische-info/hoe-gent-bereiken/naar-gent-met-je-eigen-boot

Artikel 3 – huurperiode

De huurder houdt zich aan de gereserveerde huurperiode.

Indien de huurder 30 minuten na de start van de huurperiode (zonder telefonisch contact) nog niet is komen opdagen behoudt de verhuurder zich het recht om de kano aan iemand anders te verhuren. De overeenkomst wordt als ontbonden beschouwd. De huurder heeft geen recht op terugbetaling of schadevergoeding.

Indien de huurder de kano later dan het afgesproken tijdstip binnen brengt, heeft de verhuurder recht op de huursom van de volgende huurder en ook op een vergoeding van eventueel andere (gevolg-)schade.

Artikel 4 – bijkomende hulp van de ECO fluistermotor

Bij huur van een fluistermotor dient de bestuurder ouder te zijn dan 16 jaar. De verhuurder zal bij vertrek de werking en gebruik uitleggen. De schipper wordt geacht de richtlijnen van de verhuurder strikt op te volgen zodat de fluistermotor veilig gebruikt wordt en de volledige huurperiode in dienst blijft.

Artikel 5 – aanrekening kosten bij schade en/of niet naleven van afspraken.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of het verlies van de kano en toebehoren. Onder de schade wordt tevens de gevolgschade gerekend.

Eventuele schade aan de kano’s en  toebehoren zullen -tegen aankoopprijs of kostprijs voor herstel- aangerekend worden.

Ook indien de kano niet op de afgesproken plaats wordt ingeleverd, worden ophaalkosten in uurprijs verrekend. De duurtijd start bij vertrek van de verhuurder in de Kuiperskaai en eindigt bij terugkomst. Bovendien worden – bij overschrijding van de huurperiode – de huurkosten verder doorgerekend (zie artikel ‘huurperiode’).

Kostprijs per uur: 50 Euro (excl BTW) (volgens barema 2021 en jaarlijks geïndexeerd).

Ook schade aan vaartuigen of eigendommen van derden of van welke aard dan ook worden aangerekend aan de huurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke letsels of schade aan bezittingen van de huurders

Artikel 6 – Individuele afwijkingen

Individuele afwijkingen op de overeenkomsten tussen huurder en verhuurder, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk worden vastgelegd om als geldig te worden beschouwd.

Artikel 7 – onvoorziene omstandigheden

Indien de huurder slachtoffer is van nalatigheid van een vorige huurder (of onvoorziene omstandigheden) zal de huur onmiddellijk terug gestort worden en wordt de overeenkomst -zonder tussenkomst van een rechter- als ontbonden beschouwd.  

De huurder kan aanspraak maken op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de verhuurder niet kan worden toegeschreven.

Dit geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

Artikel 10 –  klachten en geschillen

Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen binnen de 24u na afloop van de huurperiode gemaild te worden naar de belanghebbende(n). Bovendien moet uiterlijk 1 maand na de melding een duidelijke omschrijving van de klacht alsook de eis via aangetekend schrijven aanhangig gemaakt worden.

Als de huurder met betaling niet in orde is, zal de verhuurder een wettelijke rente +3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Op alle geschillen met betrekking tot deze huurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in Gent is bevoegd om deze geschillen te behandelen.